Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

740

гр. Кюстендил, 13.09.2019 год.

В    И М Е Т О    НА   Н А Р О Д А

 

Кюстендилският районен съд, гражданска колегия, в публично съдебно заседание на четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  АНДРЕЙ РАДЕВ

при  участието  на съдебният секретар ЯНКА АНГЕЛОВА,като разгледа докладваното от съдия РАДЕВ гр.д. № 831/2019  год., за да се произнесе взе в предвид следното:

С.А.Д. , ЕГН ********** *** , съдебен адрес-*** ,чрез адв.С.Л. ***, е предявил против Д.Ж.Д. , ЕГН ********** *** , иск да бъде прекратен сключения между страните на 03.03.1985 год.в гр.Кюстендил граждански брак,поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство,без съдът да се произнася по въпросът за вината.

 В срока за отговор ответникът изразява становище за допустимост и неоснователност на исковата претенция.

 КРС,след като обсъди събраните доказателства при усл.на чл.235,ал.2 и 3 ГПК,приема за установено следното.

     

 Видно от удостоверение за сключен граждански брак № 0043489/03.03.1985 год. от ОбНС-Кюстендил е,че страните са съпрузи.Няма спор по делото,че от бракът има родени две пълнолетни деца.По делото не се спори,че съпрузите са закупули жилище на адрес гр.Кюстендил,ул.“Бузлуджа“,бл.110,ет.4,ап.12,където се установили да живеят като семейство.От показанията на свидетелите ВЕНЕТА Стефанова Д. и Ивайло Кирилов кущов се установява,че през лятото на 2014 год. ответницата напуснала безпричинно семейното жилище и се преместила да живее при майка си в с.Слокощица.Показанията на свидетелите установяват,че ответницата работи и въпреки недоброто здравословно състояние на майка й,последната не се нуждае от целодневни грижи и същата съгласно експертно решение № 1591/16.05.2015 год.,изд.от МБАЛ“Д-р Никола Василиев“АД-Кюстендил е с 85 % степен на увреждане,а от епикриза,изд.на 01.03.2018 год. от УМБАЛСМ“Н.И.ПИРОГОВ“-ЕАД-СОФИЯ се установява,че е проведено лечение от изгаряне на крайник.Според показанията на свидетелите в семейното жилище живеят ищецът и пълнолетният му син.

         Горната фактическа обстановка се установява и доказва от цитираните писмено доказателство и свидетелски показания.

       Съобразявайки установеното съдът счете,че искът е процесуално допустим ,а по същество основателен,поради което ще се уважи.Мотивите на съда са следните:

       Законът задължава съда да даде оценка за поведението на съпрузите, довело до опразване на брачния съюз от придаденото му съдържание, ако и доколкото това е поискано от някой от тях- чл. 49, ал. 3 от СК. В случая, такова искане не е направено от никоя от страните. Тъй като основа за оценката е установеното в процеса поведение на всеки от съпрузите, следва да бъдат доказани конкретни обстоятелства от брачния живот на страните, разкриващи несъвместимост с утвърдените принципи на съпружески отношения, като Законът не разграничава вината за разстройство на брака с оглед степента на провинение на всеки от съпрузите, поради което и изключителната вина предполага безукорно поведение на другия съпруг. Съгласно  чл. 14 от СК съпрузите си дължат взаимно уважение, общи грижи за семейството и разбирателство. В конкретния случай, от показанията на разпитаните по делото свидетели , които съдът кредитира като обективни,безспристрастни и взаимно допълващи се,се установи,че брачните отношения между съпрузите не протичат  нормално от 2014 г.,от когато те живеят разделени и не поддържат помежду си нито духовни,нито физически контакти.Няма данни и доказателства за друго укоримо поведение от когото и да е било от съпрузите,очевидно се налага извода,че брака е изчерпан от съдържание,поради обективни причини,каквито са липсата на съвместно живеене,отчуждението между съпузите и пълната дезинтересираност един от друг.При положение,че ищеца не желае съществуването на брака да продължи, същият следва да се прекрати, като съдът по изричното негово искане не дължи произнасяне по въпроса за вината.

С прекратяването на брака съдът следва да се произнесе по отношение на въпроса за фамилното име,което ще носи ответницата след прекратяване на брака,както и по отношение ползването на семйното жилище.

По отношение на фамилното име.

  

Съгласно чл. 53 от СК след развода съпругът може да възстанови фамилното си име преди този брак т.е. съдът дължи произнасяне единствено по заявено желание на съпругът /съпругата/, приел фамилното име на другия съпруг. Ако съпругът, приел името на другия съпруг при сключване на брака, не заяви желание за възстановяване на предбрачното си фамилно име, той запазва брачното си фамилно име /решение № 245/17.05.2012 г. по гр.д.№ 1058/2011 г. на ВКС, IV г.о. по чл. 290 от ГПК/. В настоящият случай при сключването на брака ищцата  е приела да носи фамилното име Д. ,няма нейно изрично искане за промяна,поради което  след прекратяване на брака тя ще следва да носи предбрачното си фамилно име „Д.“.

 

По отношение на семейното жилище

 

Семейното жилище, находящо се на адрес гр. Кюстендил, кв. “Бузлуджа“, бл. 110, ет. 4, ап.12, ще се предостави за ползване на ответницата, доколкото има такова нейно искане, а ищецът няма претенции.

 

Съгласно чл. 329, ал.1 от ГПК съдебните разноски по брачните дела се възлагат върху виновния или недобросъвестния съпруг, а когато няма вина

 

 

или когато и двамата съпрузи са виновни или недобросъвестни, разноските остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили. В настоящия случай разноските ще се възложат на двете страни,включително и плащането на държавна такса за прекратяването на брака ,определена от съда в окончателен размер от 25,00-двадесет и пет лева,КОЯТО Е ПЛАТЕНА от ищеца по делото.

                    

 

Водим от гореизложеното съдът

 

 

                                       Р Е Ш И :

 

 ПРЕКРАТЯВА сключения на 03.03.1985 год. в град Кюстендил граждански брак,за което е изготвен акт за граждански брак № 28/03.03.1985 от Община Кюстендил, между С.А.Д. , ЕГН ********** и Д.Ж.Д. , ЕГН ********** , поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство.

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Д.Ж.Д. , ЕГН ********** да носи брачното си  фамилно име, а именно „Д.“.

 

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище , представляващо апартамент , находящ се на административен адрес-гр.Кюстендил, ул.“Бузлуджа“,бл.110,ет.4,ап.12 на Д.Ж.Д. , ЕГН **********.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-град Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: