Водим от горното и на осн.чл.415,ал.1,т.2  ГПК във вр. с 79,ал.1 ЗЗД и чл.86,ал.1 ЗЗД,съдът:

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД, ЕИК:130460283, адрес на управление на дейността-гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6, против Н.В.Е., ЕГН ********** ***, иск да бъде признато за установено по отношение на ответника наличието на вземането на ищеца по заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 2237/2018 г. по описа на КРС за сумата от 134,86 лева представляваща незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер № 005718759 за периода от 25.11.2016г. до 24.03.2017г. по Договор за далекосъобщителни услуги от 12.10.2016г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда.

 

ОБЕЗСИЛВА издадената по ч.г.д. № 2237/2018 по описа на КРС заповед за изпълнение на парично задължение № 1164/08.11.2018г. за горницата по главницата над 134.86лв до 977.24 лева и за претенцията за мораторна лихва в размер на 21.20 лева за периода от 10.04.2017г. до 28.10.2018г.

 

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд-Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез връчване на преписи.

 

 

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: