Р Е Ш Е Н И Е

№..............от 16.07.2010г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                                гражданска колегия,

На втори юли                                                            две хиляди и десета                                                                              година,

В публично заседание                                                       в следния състав:

 

 

Председател:Чавдар Тодоров

 

 

Секретар:З.Р.

като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр.д.№420 по описа на съда за 2010г., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

РЕШИ:

 

Прекратява с развод брака между М.Г.К. с ЕГН ********** *** и А.Г.К. с ЕГН **********,*** за сключването на който е съставен акт за граждански брак №0077/23.04.1989г. на Община Кюстендил по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

Относно родителските права, лични контакти и издръжка на децата:

Родителските права върху роденото от брака дете Г М. К. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата М.Г.К. с ЕГН **********, при когота ще живее и занапред детето.

На майката А.Г.К. се определя режим на лични отношения с непълнолетния Г.М. К.-всяка първа и трета събота и неделя от месеца, сутрин от 9.00 часа на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден д преспиване, както и един месец през летните месеци-юли или август, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

Майката А.Г.К. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на непълнолетния си син Г. М. К. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 60 лв., считано от датата на прекратяване на брака до настъпване на обстоятелства, налагащи нейното изменение или прекратяване, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска.

Относно семейното жилище:

Семейното жилище, находящо се в ******************************* ще се ползва от М.Г.К., заедно с непълнолетното дете-Г. М. К..

Относно семейно-имуществените придобивания:

Относно придобитото от страните по време на брака имущество, представляващо съпружеска имуществена общност, страните се споразумяха следното:

1.В дял на М.Г.К. с ЕГН **********, л.к.№126863622, издадена на 27.07.2001г. от МВР К., с адрес в гр.К. ***********************се отрежда и той получава в изключителна своя собственост както следва:

а/1/3 /една трета идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 41112.503.757 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и трети, поземлен имот седемстотин петдесет и седем/ по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.К., общ.К., обл.К., одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на ИД на АГКК, който поземлен имот е с площ от 382-триста осемдесет и два кв.м., с административен адрес: гр.К. **********************, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: 6008, кв.594, парцел VII, при съседи за целия имот:41112.503.756, 41112.503.747, 41112.503.759, 41112.503.746, 41112.503.758, 41112.503.777.

Данъчната оценка на 1/3 ид.част от гореописания имот, съгласно удостоверение изх.№853/28.05.2010г. на Община К. е в размер на 1420.67 лв.

б/ Лек автомобил с ДК№ *************, марка ВАЗ 21093, ХЕТЧБЕК, цвят-червен, с номер на рама ***************** ************* и номер на двигателя №**************, година на производство 1990г., който е със застрахователна стойност 400.00 лв., съгласно удостоверение да оценка на МПС №093110/16.06.2010г., издадено от “Интерамерикан България” ЗЕАД.

в/ След прекратяване на брака М.Г.К. с ЕГН ********** се задължава и той ще погасява задължениета по получения от страните по време на брака им потребителски кредити по Договор за кредит експресо №***************** ., Договор за кредит експресо №***********г. и Договор за кредит експресо №**********г., сключени със “СЖ ЕКСПРЕСБАНК” АД, както и по Договор за кредит № *****************г., сключен с ЦКБ АД.

2. В дял на А.Г.К. с ЕГН **********, л.к.№*************, издадена на 24.10.2001г. от МВР гр.К., с адрес в***************** се отрежда и получава изключителна своя собственост, както следва:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.533.1.23 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот петстотин тридесет и три, сграда едно, обект двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри за гр.К., обл.К., одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на ИД на АГКК, който обект е със застроена площ от 21.81 кв.м., с предназначение-за търговска дейност, ведно с прилежащите на обекта 1.534 % от общите части на сградата и от правото на строеж, стар идентификатор  НЯМА, при граници и съседи: на същия етаж-41112.503.533.1.24, 41112.503.533.1.22, 41112.503.533.1.21 и 41112.503.533.1.20, под обекта-няма, над обекта :41112.503.533.1.1.

Данъчната оценка на гореописания имот, съгласно удостоверение изх.№892/08.06.2010г. на О. К. е в размер на 17 361.90 лв.

Относно издръжката между съпрузите:

М.Г.К. с ЕГН ********** се задължава след развода да заплаща на А.Г.К. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 60 лв., ведно със законна лихва върху всяка просрочена месечна вноска, за срок от 3 години, считано от прекратяване на брака.

Относно фамилното име:

След прекратяване на брака А.Г.К. ще носи предбрачното си фамилно име Г.

Осъжда М.Г.К. с ЕГН **********,***  заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 79.61 лв.

Осъжда А.Г.К. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 390.43 лв.

Осъжда А.Г.К. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на О. К. местен данък по чл.47, ал.3 ЗМДТ в размер на 155.41 лв.

На основание чл.50 ЗМДТ да не се издава препис от решението на съда до доказване от страните, че е заплатен посочения от съда местен данък по сметка на О. К..

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                    Районен съдия: