Р Е Ш Е Н И Е

№..............от 20.07.2010г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                       наказателна колегия,

На петнадесети юли                                        две хиляди и десета година,

В публично заседание                                              в следния състав:

 

Председател:Чавдар Тодоров

 

Секретар:Зая Р.

като разгледа докладваното от съдия Тодоров Гр.Д №275 по описа на съда за 2010г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.239 ГПК.

Подадена е искова молба от **************** със седалище и адрес на управление в гр.С****************** против Р.С.Й. с ЕГН **********,***.Предявен е иск с правно основание чл.422 ГПК за установяване вземане на ищеца в размер на 1936.94 лв., представляващо дължима сума по предоставен договор за кредит от 28.12.2007г в размер на 1247.01 лв., печалба на дружеството в размер на 377.82 лв. за периода 28.12.2007г. до 30.04.2009г., обезщетение за забава в размер на 312.11 лв. за периода 30.01.2008г. до 02.11.2009г., ведно със законна лихва, считано от 18.11.2009г.За това задължение, по ч.гр.д.№2415/09г. на КРС е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, възразено от длъжника, което наложило предявяването на настоящия иск.Претендират се и направените по делото разноски.

Съдът е изпратил препис от исковата молба ведно с приложенията на ответника, който в указания едномесечен срок не е подал писмен отговор.

В първото заседание по делото ответникът не се яви, не изпраща представител, не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, при което пълномощникът на ищеца  адв.К. прави искане съдът да постанови неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът обяви делото за решаване, като прие, че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК, след като: на ответника са указани последиците от неподаването на отговор и от неявяването му в съдебно заседание.

Ход на делото е даден при условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК - страната е била редовно призована, като призовката е връчена лично на ответника.Съобразена е и разпоредбата на чл. 131, ал. 1 от ГПК, едновременно със съобщението с указанията за последиците от неподаването на отговор е връчен и препис от исковата молба.

Съдът, след като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 от ГПК, както и че искът е вероятно основателен - с оглед на твърдяното неизпълнение на задължение по “договор за кредит”, прие че няма пречка да постанови неприсъствено решение в съответствие със заявения петитум.В този смисъл основателна е и претенцията за присъждане на направените в хода на настоящето производство деловодни разноски.

При този изход на процеса, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените по делото съдебни разноски в размер на 38.74 лв., представляващи заплатена от ищеца държавна такса.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                                 РЕШИ:

 

Признава за установено по отношение на Р.С.Й. с ЕГН **********,***, че вземането по заповед №1469 от 01.12.2009г.. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, издадена по ч.гр.д.№2415/09г.в полза на *************************** със седалище и адрес на управление в гр.С************************** в размер на 1936.94 лв., представляващо дължима сума по предоставен договор за кредит от 28.12.2007г в размер на 1247.01 лв., печалба на дружеството в размер на 377.82 лв. за периода 28.12.2007г. до 30.04.2009г., обезщетение за забава в размер на 312.11 лв. за периода 30.01.2008г. до 02.11.2009г., ведно със законна лихва, считано от 18.11.2009г., до окончателното изплащане съществува.

Осъжда Р.С.Й. да заплати на ******************* сумата от 38.74 лв.-деловодни разноски по производството.

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                             Райнен съдия: