Р Е Ш Е Н И Е

№..............от 27.07.2010г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                                гражданска колегия,

На втори юли                                                            две хиляди и десета                                                                              година,

В публично заседание                                                       в следния състав:

 

 

Председател:Чавдар Тодоров

Секретар:З.Р.

като разгледа докладваното от съдия Тодоров Гр.д.№229 по описа на съда за 2010г., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от Б.Т.З. с ЕГН **********,***, Е.З.З. с ЕГН **********,*** и А.З.К. с ЕГН **********,*** против Т.Т.Ш. с ЕГН **********,*** и Д. Тонев З. с ЕГН ********** ***.Предявен е иск за делба на съсобствен на страните по делото недвижим имот, представляващ УПИ ***, 382 в кв.27 по плана на с.***, състоящ се от празно и застроено пространство с площ от 727 кв.м., както и на целия приземен етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, построена в описания недвижим имот, състоящ се от 2 стаи и антре със самостоятелен вход, както и на ½ ид.част от мазето към този етаж.

Ответниците са депозирали отговор по исковата молба, оспорват предявения иск, молят да се допуска делба на описания тедвижим имот.

По делото се установи следната фактическа обстановка:

Страните по делото са наследници на Т. В. З., починал на 29.03.2009г. и на Ц. И. З., починала на 07.06.2007г., като Т.Ш., Б.з. и Д.З. са техни деца, а Е.З. и А.З. са техни внуци-деца на починалия на 24.04.2005г. син З.Т.З..

На 31.01.1970г. Т.В. З. е закупил от С. Й. Г. следния недвижим имот: парцел ***, имот пл.№382, кв.27 по плана на с.***, състоящ се от 772 кв.м., при посочени граници и съседи по НА №****/***г.От изготвената по делото съдебно-техническа експертиза и от приложеното към делото удостоверение, може да се направи извод, че по одобрен инвестиционен проект №314/04.06.1970г. е построена жилищна сграда в този имот.С договор за дарение от 07.03.1977г. Т. В. З. е дарил на дъщеря си Т.Т.Ш., следния свой собствен недвижим имот: целия първи етаж от масивната жилищна сграда, двуетажна, състоящ се от три стаи, кухня и салонче, както и ½ ид.част от общите части на сградата.Сред цитираните в този НА документи е посочена и декларация от Ц. З./ очевидно по чл.13 от СК от 1968г./На 12.02.1991г. Т. В. З. и Ц. И. З. са прехвърлили на сина си Д.Т.З. срещу гледане и издръжка, следния свой собствен недвижим имот: втория етаж от двуетажна масивна жилищна сграда и ½ ид.част от южното мазе.

По делото е представен и договор за покупко-продажба под формата на НА №****** г., по който Т. В. З. е продал на Д.Т.З. и Т.Т.Ш. 6/10 ид.ч. от УПИ XIX-382.

С отговора си ответника Т.Т.Ш. е представила и НА за поправка на нотариалния акт, съдържащ договора за дарение, по който е придобила правото на собственост върху първия етаж.

По делото е изготвена и съдебно-техническа експертиза, изготвена от в.л.В., който дава заключение, че приземния етаж от двуетажната, масивна жилищна сграда се състои от остъклено предверие с вход откъм улицата, кухня и стая, пространствено свързани и две мазета с вход от към двора.Подовете на предверието, кухнята и стаята са на нивото на терена и са със светла височина 2.30 м.Така описаните помещения, според вещото лице не отговарят на изискванията на чл.40 от ЗУТ за жилище, тъй като липсват баня и тоалетна.

След смъртта на Ц. И. З., нейни наследници са страните по делото и съпруга й Т. В. З..В този смисъл Т. З. е придобил ½ ид.част от имота, като част от прекратена със смъртта СИО и по наследство от починалата си съпруга-1/10 ид.ч. или общо е придобил 6/10 ид.части от имота.С цитирания по-горе договор е продал на Д.Т.З. и Т.Т.Ш. притежаваните от него идеални части.В този смисъл, по този договор двамата ответници са придобили общо 6/10 ид.ч. от този имот, като преди това всеки един от тях е имал по 1/10 ид.ч. по наследство от майка си.Ищецът Б.З. също притежава 1/10 ид.част от терена на имота, като 1/10 ид.част притежават общо и ищците Е.З. и А.К..

Ищците са оспорили нотариалните актове за поправка на нотариален акт и относно договора за покупко продажба на идеални части от имота.

При описаната фактическа обстановка за съда се налагат следните правни изводи.Къщата, построена в имота е двуетажна, масивна жилищна постройка.С посочените по-горе договори общите наследодатели са прехвърлили на двамата ответници по един етаж от тази къща.Само въз основа на това се налага извод, че върху сградата е възникнала съсобственост в режим на етажна собственост.С описаните по-горе разпоредителни сделки е посочено и кое мазе към кой индивидуален обект се присъединява, както и ½ ид. част от общите части на сградата.Видно от изготвената по делото експертиза, приземния етаж няма характер на самостоятелно жилище.В този смисъл този приземен етаж е обща част на къщата и незавимо от това дали е описан по нотариалните актове, правото на собственост върху този приземен етаж следва правото на собственост върху къщата.В този смисъл правата върху този приземен етаж принадлежат на собствениците на индивидуални обекти в къщата, която се намира в режим на етажна собственост, като ответниците не притежават каквито и да било вещни права върху този “приземен етаж”.

От гледна точка на направените изводи, оспорването на нотариалния акт за поправка на нотариалния акт за дарение е без никакво значение за изхода на делбеното дело, доколкото същия очевидно касае общи части на сградата.По другия оспорен нотариален акт, за съда се налага извод, че не са налице основания за промяна в притежаваните квоти.Не се установява да са прехвърлени повече права от притежаваните, като дори извод в тази насока не би се отразил на крайните изводи на съда.

При горните изводи, за съда се налага извод, че е недопустима и делбата на терена на парцела.Недопустима е делба на съсобствен парцел, в който има сграда, в която етажи или части от етажи заедно с придадените към тях помещения на тавана или зимника принадлежат на различни собственици (когато е образувана етажна собственост)/ Постановление 2/1982г. ПВС/.

При така направените изводи, предявения иск за делба е неоснователен и следва да се отхвърли.

Но основатие чл.78, ал.3 ГПК ищците дължат на ответника Т.Т.Ш. сторените от нея деловодни разноски в размер на 400 лв.-изплатено адвокатско възнаграждение на адв.М., като дължат и на двамата ответници сумата от 80 лв.-мъзнаграждение за в.л.В., за изготвеното по делото заключение.

При горните изводи и на основание чл.9 от Тарифа за държавните такси ищците следва да заплатят и държавна такса по сметка на съда в размер на 100 лв.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

Отхвърля предявения от Б.Т.З. с ЕГН **********,***, Е.З.З. с ЕГН **********,*** и А.З.К. с ЕГН **********,*** против Т.Т.Ш. с ЕГН **********,*** и Д. Т. З. с ЕГН ********** *** иск за делба на съсобствен на страните по делото недвижим имот, представляващ УПИ **** по плана на с.***, състоящ се от празно и застроено пространство с площ от 727 кв.м., както и на целия приземен етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, построена в описания недвижим имот, състоящ се от 2 стаи и антре със самостоятелен вход, както и на ½ ид.част от мазето към този етаж.

Осъжда Б.Т.З., Е.З.З. и А.З.К. да заплатят на Т.Т.Ш. сумата от 400 лв., представляваща деловодни разноски по производството.

Осъжда Б.Т.З., Е.З.З. и А.З.К. да заплатят на Т.Т.Ш. и Д. Т. З. сумата от 80 лв., представляваща деловодни разноски по производството.

Осъжда Б.Т.З., Е.З.З. и А.З.К. да заплатят по сметка на съда държавна такса в размер на 100 лв.

Решението подлежи на обжалване в 2 седмичен срок от връчването му на страните  пред Окръжен съд гр.Кюстендил.

 

 

 

 

 

                                                                             Районен съдия: