Р Е Ш Е Н И Е

№..............от 19.07.2010г., гр.Кюстендил

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Кюстендилският районен съд                                гражданска колегия,

На петнадесети юли                                                 две хиляди и десета                                                                              година,

В публично заседание                                                       в следния състав:

 

 

Председател:Чавдар Тодоров

Секретар:З.Р.

като разгледа докладваното от съдия Тодоров Гр.д.№174 по описа на съда за 2010г., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

С решение на КРС от 27.04.2010г. по настоящето дело е допуснато да се извърши съдебна делба между В.С.Д. с ЕГН **********,*** и В.С.И. с ЕГН ********** *** на следния съсобствен на страните недвижим имот:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.500.1373.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К=, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес в гр.К., ул.”Б.” №*, ет.*, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1373, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, брой нива в обекта-1, с площ от 97.00 кв.м., ведно с прилежащите на обекта две мазета със западно изложение и ½ ид.част от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта : №41112.500.1373.1.2, при следните квоти:

1.За В.С.Д. в размер на 3/4 ид.ч. от делбения имот.

2.За В.С.И. в размер на 1/4 ид.ч. от делбения имот.

В производството по втора фаза на делбата е прието като доказателство експертно заключение, изготвено от в.л.В., който дава заключение, че допуснатия до делба имот е неподеляем и пазартната му цена е в размер на 42 400 лв.

Съгласно разпоредбите на закона, делбата може да се извърши чрез няколко способа: ако имота е неподеляем-чрез изнасяне на имота на публична продан или при наличието на определени предпоставки чрез възлагането му на един от съделителите и парично или натурално уравнение на дяловете.Ако имота е поделим и правата на страните позволяват, съдът съставя и обявява разделителен протокол и пристъпва към жребие.Ако съставянето на дялове и тегленето на жребие е невъзможно, съдът разпределя имотите между съделителите.

От приетото по делото заключение на в.л.В. се установява, че имота е неподеляем.При това положение е невъзможно съставяне на разделителен протокол и провеждане на жребие. При това положение единствения логичен способ за приключване на делбата, регламентиран в чл.348 ГПК е публична продан на делбените имоти, като сумите, получени от проданта следва да се разпределят между страните съобразно притежаваните от тях идеални части.

Съобразно правата си в съсобствеността, страните дължат заплащане на дължавна такса за извършване на съдебна делба в размер на 4% от стойността на дяловете си.

Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника, съразмерно с уважената част на иска. Ищецът има право да иска от ответниците да му заплатят направените разноски, ако те са предизвикали нуждата от делото. Отговорността за разноски е правото на едната страна да иска и задължението на другата да плати направените разноски от страната, в чиято полза съдът е решил делото. Чл. 355 от ГПК предвижда, че страните в делбеното производство заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им. Налице е приложното поле на разпоредбата на чл. 355 от ГПК, която е специална спрямо тази на чл. 78 от ГПК. Извършената съдебна делба осъществява правото на делба на всеки от съделителите. Всеки съделител трябва да понесе такава част от разноските, направени от всички съделители за съдебната делба, която съответства на размера на неговия дял в имуществената общност.В случая по прадставеното по делото пълномощно е договорено, ищецът да заплати на  на адв.Ш. адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв.по сметка, посочена в пълномощното, като няма данни тази сума да е реално изплатена на адвоката.В този смисъл съдът счита, че не следва да се присъжда адвокатско възнаграждение на ищеца, доколкото липсват данни, че реално е изплатено такова.От друга страна ищецът е изплатил сумата 140 лв.-възнаграждение за в.л.В., изготвил заключение по втората фаза на делбата и съобразно притежаваната от ответника ¼ ид.част от имота следва да заплати на ищците сумата от 35 лв.

Страните дължат и държавна такса в размер на 4 % от стойността на дяловете си.В този смисъл В.Д. дължи държавна такса в размер на 1272 лв, а В.И. в размер на 424 лв.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

Изнася на публична продан следния неподеляем недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.500.1373.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.К., одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес в гр.К., ул.”Б.” №*, ет.*, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.500.1373, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, брой нива в обекта-1, с площ от 97.00 кв.м., ведно с прилежащите на обекта две мазета със западно изложение и ½ ид.част от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта : №41112.500.1373.1.2

Сумата, получена от продажбата, следва да се разпредели между страните както следва: За В.С.Д.-3/4 ид.части, за В.С.И.-1/4 ид.част.

Осъжда В.С.И. да заплати на В.С.Д. сумата от 35 лв., представляваща припадащата се част от направените от ищеца деловодни разноски.

Осъжда В.С.И. да заплати по сметка на Районен съд гр.Кюстендил държавна такса в размер на 424 лв.

Осъжда В.С.Д. да заплати по сметка на Районен съд гр.Кюстендил държавна такса в размер на 1272 лв.

Решението подлежи на обжалване в 2 седмичен срок от връчването му на страните  пред Окръжен съд гр.Кюстендил.

 

 

 

 

                                                                             Районен съдия: