Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр.Кюстендил, 09.04.2010г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                       Кюстендилският районен съд, гражданска колегия в открито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и десета година, в състав:

 

Районен съдия:  НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

 

при секретаря Б.Я., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова гр.д.№51/2010г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид:

 

Н.В.Б., ЕГН ********** *** е предявила против Регионалния инспекторат по образованието с адрес гр.Кюстендил, ул.Демокрация №55 иск с правно основание чл.187 – чл.195 от КТ за отмяна на Заповед ЧР 3-022/13.11.2009г., с която й е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”. Претендира разноски.

Ответникът, чрез пълномощника си оспорва иска като неоснователен.

Кюстендилският районен съд, след преценка доводите и възраженията на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Страните по делото не спорят, че се намират в трудови правоотношения, като ищцата заема длъжността “директор” на Начално училище “Св.св.Кирил и Методий” с.Р., обл.К., съгласно трудов договор №ЧР1-004/31.01.2001г. Представено е ЛТД.

По силата на Заповед №УД-404/12.10.2009г. и Заповед №УД-412/16.10.2009г. на Началника на РИО – Кюстендил е извършена текуща проверка в НУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Р., обл.К.с цел проверка действията на директора при подготовката на учебната 2009г.-2010г. и провеждането на учебно-възпитателния процес в периода 16.09.2009г. до момента на проверката. Проверката е обхванала следните дейности: състоянието и воденето на задължителната училищна документация, разговор с директора, главния счетоводител и завеждащ АТС в училището, учители и възпитатели. Същата е завършила с Констативен протокол №КП-110/27.10.2009г., в който са установени извършени нарушения от ищцата в качеството й на директор на училището по чл.147, ал.1, т.1 и т.12 от ППЗНП. Във връзка с установените нарушения са представени писмени доказателства – констативни протоколи №016/16.01.2009г., №018/21.01.2009г., №021/28.01.2009г., №024/03.02.2009г., №025/04.02.2009г., №026/06.02.2009г., №030/31.03.2009г., №033/11.05.2009г., №034/14.05.2009г., от които се установява, че ищцата в качеството й на директор на НУ “Св.св.Кирил и Методий” е извършила проверка в различни часове с обект на проверката дейността на учителя или методика на преподаване на учителя по... Представен е протокол за дарение на закуски на 26.09.2009г., дневниците на първи, втори, трети и четвърти клас за учебната 2009г.-2010г., дневник на първа, втора, трета и четвърта група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес за учебната 2009г.-2010г., извадка от материална книга, книга за заповеди на Директора.

С писмо изх.№0766-И/06.11.2009г. на РИО – Кюстендил от ищцата са поискани обяснения на основание чл.193, ал.1 от КТ във връзка с констатираните нарушения по 9 пункта. Такива са дадени с отговор изх.№349/10.11.2009г., като ищцата заявява, че по п.1,2,3,4,7 и 9 не счита, че е извършила нарушение по изложени съображения, а по п.5,6 и 8 декларира, че не е осъществила нужния контрол и не е вписала, съгласно Наредба №3/15.04.2003г. за системата за оценяване, в заповедите срок за изготвяне на писмените материали и оповестяване на резултатите. С оглед констатираните нарушения е издадена Заповед №ЧР 3-022/13.11.209г., с която на ищцата е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”.

С оглед установената фактическа обстановка, съдът намира иска за допустим като подаден от лице, притежаващо необходимата процесуална легитимация и пред съд, компетентен да разгледа спора, а по същество неоснователен, по следните съображения:

Основание за налагане на ищцата на дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение” е извършването на нарушения на трудовата дисциплина по чл.187, т.3 и т.10 от КТ, подробно описани в девет пункта в Заповед №ЧЗ 3-022/13.11.2009г. на РИО - Кюстендил. Следователно ответникът трябва да докаже, че Н.Б. е извършила нарушения на трудовата дисциплина в посочените хипотези на чл.187 от КТ, изразяващи се в сочените такива в заповедта, а именно неизпълнание на технологичните правила и неизпълнение на други задължения, предвидени в закони и нормативни актове, на задължения, определени в длъжностната характеристика на директора /чл.187, т.3 и т.10 от КТ/. От юридическа гледна точка с оглед законността на налагането на дисциплиналното наказание е необходимо да е спазена процедурата за неговото налагане, заповедта, в която се изразява да е мотивирана и законосъобразна, т.е. да са спазени разпоредбите на чл.188, чл.189, чл.192-195 от КТ.

В заповедта е посочено, че ищцата в качеството й на директор на НУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Р. обл.К. не е изпълнила задълженията по чл.147, ал.1,т.1 и т.12 от ППЗНП, изразяващи се в организиране, контролиране и отговаряне за цялостната дейност на училището /т.1/, както и в контролиране и отговаряне за правилното водене и съхраняване на задължителната училищна документация /т.12/. Първото нарушение, което се сочи в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е неосъществяване на контрол по ежедневното внасяне на отсъствията на учениците в дневниците на паралелките и групите, представляващо нарушение на чл.25, ал.2, т.6 и чл.26, ал.2, т.5 от Наредба №4/16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета. Съгласно чл.25, ал.1 от Наредба №4 е дневникът за І клас е книга, в която се вписва информацията за учебната дейност в една паралелка за една учебна година. Има номенклатурен номер 3-14 и определени реквизити /от т.1 до т.8 от Нередбата/. В т.6 е посочено, че в дневникът има място за нанасяне на номерата на отсъстващите ученици. В разпоредбата на чл.26, ал.1 от Наредба №4 е посочено, че дневникът за ІІ-ІV клас е книга, в която се вписва информацията за учебно-възпитателния процес в една паралелка за една учебна година. Има номенклатурен номер 3-16 и реквизити, посочени в ал.2, т.1-8 от наредбата. В т.5 е се регламентира мястото за нанасяне номерата на отсъстващите ученици. Следователно съдът приема, че дневниците за І, ІІ, ІІІ и ІV клас представляват по см. на подзаконовия нормативен акт “задължителната училищна документация”, поради което във връзка с длъжностната характеристика на ищцата и вменените й трудови задължения за осъществяване на контролна дейност по правилното водене на училищната документация, същата има и задължението да осъществява постоянен контрол по правилното вписване на съответната информация, конкретно вписване на отсъствията на учениците, в дневниците. При проверката е установено, а и от гласните доказателства се установи, че има разминаване между действително отсъстващи ученици и вписани като такива в дневниците, т.е. отсъствията на учениците не се вписват всекидневно в дневниците на паралелките /срав. дневници и КП №КП-110/27.10.2009г./. В този смисъл съдът счита, че ищцата е извършила нарушение на трудовата дисциплина, което се изразява в неизпълнение на задължението й да контролира правилното водене на задължителната училищна документация /ежедневно вписване отсъствията на учениците в дневника за съответната паралелка/.

Второто визирано нарушение е, че ищцата е допуснала намаляване продължителността  на часовете на 26.09.2009г. в нарушение на чл.96, ал.1, т.2 и 3 от ППЗНП, издавайки Заповед №6/25.09.2009г., вписана в книгата за заповеди на стр.116. Действително в сочената норма на ППЗНП е регламентирана продължителността на часовете за І и ІІ клас, респ. за ІІІ-ІV клас. Във връзка с представената като доказателство книга за заповеди е видно, че ищцата в качеството й на директор на училището е разпоредила  на 26.09.2009г. учениците да учат с намалени часове, като сутрешния блок часове приключи до 10.30 ч., а следобедните занимания – до 12.00 ч. Същото обстоятелсдтво се установява и от КП№КП-110/27.10.2009г., където е посочено, че съгласно писмо вх.№4377-В/27.10.2009г. превозвачът е заявил, че на 26.09.2009г. учениците от НУ в с.Р., обл.К.са извозени в 12.00 ч. от с.Р. до гр.К. Липсват доказателства за съответно разрешение от компетентния орган за намаляване продължителността на часовете за 26.09.2009г. С оглед така установената фактическа обстановка съдът счита, че ищцата е извършила визираното нарушение на чл.96, ал., ал.1, т.2 и 3 от ППЗНП във вр.с чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП. Същата е намалила продължителността на учебните часове в нарушения на служебните й правомощия, като по този начин не е изпълнила задължението си, свързано с организацията на дейността на училището.

На трето място е посочено, че ищцата е допуснала неточна и непълна организация на учебния процес за 26.09.2009г., като в книгата за заповеди е определила  за отучване датата 26.09.2009г., в Заповед №014/18.09.2009г. е посочила дата за отучване 25.09.2009г. и учебните часове са попълнени в дневниците на паралелките на дата 21.09.2009г., без това да е разпоредено писмено. Нарушението се установява от писмените /дневници и КП №КП-110/27.10.2009г./ и гласни доказателства /показанията на св.П. и св.Ал./ и съдът приема, че представлява такова по чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП, т.е. ищцата не е изпълнила задълженията си във връзка с правилната организация на учебния процес при оформяне документално чрез съответните заповед и вписване в учебната документация – книга за заповеди и дневници на паралелките, за датата 26.09.2009г.

Четвъртото нарушение, послужило като основание за налагане на дисциплинарно наказание на ищцата се изразява в това, че на 26.09.2009г. не  е документирано хранене на учениците за закуска и обяд, не са съставени калкулационни ведомости и не е осигурена безплатна закуска по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст за 2009г. на МОМН. Видно от КП №КП-110/27.10.2009г. храненето на учениците е организирано в ученически стол. Те получават сутрешна закуска, безплатна закуска по националната програма на МОМН, обяд и вечеря. Даренията направени във връзка с храненето на учениците се вписват в книга за дарения, която има номенклатурен номер 3-67 и се води по Наредба №4/2003г. Към момента на проверката са вписани две дарения в храни, като второто е получено след началото на учебната година на 29.09.2009г. В книгата липсва отчетена безплатна закусказа 26.09.2009г., нито пък е вписано дарение. Такова се представя в съдебно заседание – Протокол за дарение на закуски на 26.09.2009г. от ЕТ “В.В. – В.”.  Събраните писмени доказателства, подкрепени и от гласните такива установяват извършено нарушение от ищцата, изразяващо се в недокументиране на хранене на учениците - представеният протокол в с.з. не е вписан в книгата за дарения, поради което не може да се приеме, че е налице липса на нарушение. Не се доказа и съществуването на съответната документация за извършено хранене – закуска, безплатна закуска и обяд на учениците. По тези съображения съдът према, че е доказано и четвъртото нарушение на трудовата дисциплина от страна на Н.Б..

По пункт пети е посочено, че ищцата е допуснала в дневниците за ІІІ и ІV клас за учебната 2008г./2009г. нанасяне на корекции на оценки на ученици през ІІ срок, повтарящи класа през 2009г./2010г. в нарушение на раздел ІІ от Наредба №4/16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета – чл.82, ал.1 и 2. При проверката е установено, че за посочени ученици е правена корекция на оценки, като върху вече вписана оценка  “среден 3” е вписано “слаб 2”, или върху оценка “добър 4” е вписана “слаб 2”, в текст “Врезултат на годишните оценки ученикът..... клас” първоначално е записано “завършва” , а в последствие е вписано” остава”. Корекциите са направени чрез заличаване на вписания текст с коректор. Съгласно нормата на чл.82, ал.1 от Наредба №4/2003г. не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснатите грешки се коригират с червен химикал, като съгласно ал.2 на разпоредбата, при отстраняване на грашката дължностното лице с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст /оценка/, вписва в близост верния такъв, фамилията си и полага подпис, под който се подписва директора и се полага печата на институцията. В настоящият случай не е изпълнена процедурата, регламентирана от подзаконовия нормативен акт, тъй като има откоригиране на оценка с коректор, не е използван черевен химикал, липсва пложев подпис на учителя, директора /ищцата/ и печат на институцията. В този смисъл е налице нарушение по чл.82, ал.1 и 2 от Наредба №4/2003г., извършено от ищцата, доколкото същата е допуснала неправилно водене на задължителната училищна документация.

Шестото описано нарушение съдът счита, че също е доказано с оглед констатациите в КП №КП-110/27.10.2009г. и приложените като доказателство книга за заповеди със съдържащие с нея протоколи за поправителни сесии. Съгласно разпоредбата на чл.29г, ал.1 от Наредба №3/15.04.2003г. за системата за оценяване за провеждането на поправителни изпити по см. на чл.25, ал.1 директорът издава заповед. Реквизитите са изчерпателно изброени в ал.2 на нормата. При проверката е установено, че ищцата в качеството й на директор е издала заповед №166/01.06.2009г. за провеждане на юнска поправителна сесия, Заповед №201/28.08.2009г. за провеждане на септемвриюйска поправителна сесия и Заповед №017/18.09.2009г. за провеждане на трета поправителна сесия. В тях липсват част от задържителните реквизити, посочени в нормативния акт – срок за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото на проверката на изпитните работи, срокът и мястото на оповестяване на резултатите от изпита. Отделно от това третата поправителна сесия е проведена в нарушение на писмо на МОМН, съгласно което такава сесия се провежда за учиници, получили слаби оценки на поправителните изпити. Видно от протоколите в книгата за заповеди на юнската и септемврийската поправителни сесии не са се явили учиници, поради което съдът счита, че въобще не е било необходимо насрочването на трета поправителна сесия, т.е. това деяние на ищцата представлява нарушение. Нарушение е и издаването на заповеди за провеждане на поправителните сесии без в същите да са посочени задължителните реквизити по чл.29г, ал.2 от Наредба №3/2003г.

По гореизложените съображения за липса на изискуемото съдържание на документите за училищата, съдът счита, че ищцата е извършила и седмото описано нарушение – протоколите за юнска и септемврийска поправителни сесии не са съобразени по форма и съдържание с изискванията на чл.36 от Наредба №4/16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета. Съгласно чл.36, ал.1 от наредбата протоколът има номенклатурен номер 3-80, използва се по образец в електронен вид, като всяка страните се разпечатва и съдържа точно определени реквизити, изброени в ал.2, т.1 и 2 на чл.36. Видно от писмените доказателства /Протоколите/ същите са написани с химикал в свободен текст и не съдържат задължителнити реквизите по нормативен акт. Допускайки протоколите да бъдат съставени в този вид ищцата е осъществила нарушение, тъй като не е упражнила правомощията си във връзка с контролиране правилното водене на задължителната училищна документация.

Извършвайки горното нарушение ищцата е осъществила и нарушението, описано в пункт осми – не е упражила контрол за изпълнение на възложените дейности от членовете на комисите за провеждане на поправителните сесии.

Съгласно Инструкция №1/23.01.1995г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета на контрол подлежат дейността на учителите, възпитателите и помощник-директорите в детските градини, училища и др., в които се осъществява учебен процес /чл.1, т.1/. Директорите на училищата контролират организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети чрез посещения в учебни часове /чл.4, ал.1, т.4 от Инструкция №1/1995г./. Видно от представените по делото Констативни протоколи №016/16.01.2009г., №018/21.01.2009г., №021/28.01.2009г., №024/03.02.2009г., №025/04.02.2009г., №026/06.02.2009г., №030/31.03.2009г., №033/11.05.2009г., №034/14.05.2009г. ищцата като директор на училището е осъществила нарушение на посочения от съда подзаконов нормативен акт, тъй като е заложила като цел на проверките “методика на преподаване по...”. Същата излиза извън предоставените й правомощия в контролната й дейност по чл.4, ал.1 от Инструкция №1/1995г., поради което съдът счита, че е доказано и деветото нарушение.

Доколкото горепосочите нарушения са пряко свързани със задълженията на ищцата по чл.147, ал.1, т.1 и т.12 от ППЗНП относно организацията, контрола и отговорността за цялостната дейност на училището и с контрола и отговорността за правилното водене и съхранение на задължителната училищна документация, съдът приема, че Н.Б. е извършила нарушения на трудовата дисциплина, изразяващи се в неизпълнение на трудови задължения, предвидени в подзаконови нормативни актове. Същите са съществени, свързани са непосредствено с дейността на училищната институция и учебно-възпитателния процес. Това налага ангажиране отговорността на ищцата в качеството й на директор на НУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Раждавица, обл.Кюстендил по КТ чрез налагане на дисциплинарно наказание.

Съдът счита, че ответника е спазил и процедурата, регламентирана в чл.189, чл.192, чл.193 от КТ, това е сторено в срока по чл.194 от КТ и е издадена мотивирана заповед по чл.195, ал.1 от КТ, връчвайки я по реда на ал.2. Заповед №ЧЗ 3-022/13.11.2009г. съдържа реквизитите, визирани в закона; същата е мотивирана и е издадена при съблюдаване задължението на работодателя по чл.193, ал.1 от КТ. В ЛТД на ищцата се съдържат писмо изх.№0766-И/06.11.2009г. и обяснения на служителя, имащи пряко отношение към случая. Те са преценени от работодателя /ответник/ с оглед събраните доказателства, изследвани са всички факти и обстоятелства, взети са превид тежестта на нарушенията, характера, броят. В този смисъл съдът намира, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение” е правилна и законосъобразна, като е наложено наказание, съответстващо на тежестта на нарушенията, техния характер и същност, обстоятелствата при които са извършени, поведението на служителя /ищцата/. Заповедта е връчена при спазване изискванията на чл.195, ал.2 от КТ.

По тези съображения съдът счита, че основанията за налагане на дисциплинарно наказание на ищцата е доказано. Налице са извършени от нея дисциплинарни нарушения на трудовата дисциплина при хипотезата на чл.187, т.3 и т.10 от КТ. Те съответстват на констатациите, отразени в Заповед № ЧЗ 3-022/13.11.2009г. както като правна квалификация, така и като фактическа обстановка. А от значение за ангажиране на дисциплинарната отговорност на служителя е установяването на нарушението и неговото съответствие с фактическите основания, изложени в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание. Заповед №ЧЗ 3-022/13.11.2009г. се явява законосъобразна, а иска с правно основание чл.187- чл.195 от КТ - неоснователен.

С оглед изхода от правния спор съдът не присъжда разноски.

Воден от горното, съдът

 

                                  Р    Е    Ш    И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от Н.В.Б., ЕГН ********** *** против Регионалния инспекторат по образованието с адрес гр.К., ул.Д.*** иск с правно основание чл.187 – чл.195 от КТ за отмяна на Заповед ЧР 3-022/13.11.2009г., с която й е наложено дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Кюстендилски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: