Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                         гр. Кюстендил, 06.07.2010г.

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX с-в, в открито съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ МАРИНОВА

                                                                        

при участието на секретаря С. Х., като разгледа докладваното от съдия Маринова  гр. д.  № 860 по описа на КРС за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е делбено - първа фаза - по допускане на делбата.

            Подадена е искова молба от Б.А.Ц.,***, срещу Т.А.А.,*** N 26A. Твърди се, че ищецът и ответницата са съсобственици по наследство при равни права на недвижим имот, представляващ УПИ VIII - 222, в кв. 31 по действащия план на с. Катрище, област Кюстендилска, одобрен със заповед N 620/619 от 05.07.1940г. на кмета на община Кюстендил, състоящ се от 2121 кв. м., празно и застроено място, ведно с построената в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 56 кв.м., с мазе от 56 кв.м., навес с оградни стени, с РЗП - 32 кв.м., и второстепенна сграда, с РЗП - 24 кв.м., при граници и съседи на имота: улица, УПИ XIV - 220, УПИ XII - 215, УПИ X - 225 и УПИ IX - 223. Посочва се, че общият наследодател на страните - А.Ц. А.е придобил имота по наследство. Твърди се, че страните не могат доброволно да поделят съсобствеността върху имота. Иска се от съда да постанови решение, с което да допусне и извърши делба на УПИ VIII - 222, в кв. 31 по действащия план на с. Катрище, област Кюстендилска, одобрен със заповед N 620/619 от 05.07.1940г. на кмета на община Кюстендил, състоящ се от 2121 кв. м., празно и застроено място, ведно с построената в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 56 кв.м., с мазе от 56 кв.м., навес с оградни стени, с РЗП - 32 кв.м., и второстепенна сграда, с РЗП - 24 кв.м., при граници и съседи на имота: улица, УПИ XIV - 220, УПИ XII - 215, УПИ X - 225 и УПИ IX - 223, при права - по ½ ид. ч. - за ищеца и за ответницата.

            Ответната страна - Т.А.А. е подала в срока по чл.131 ал.1 ГПК писмен отговор на исковата молба. Поддържа, че е собственик на 5/6 ид. ч. от процесния недвижим имот, като твърди, че 4/6 ид. ч. е придобила на основание договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт N 160, том II, рег. N 5507, дело N 147/07г., и 1/6 ид. ч. - по наследство от баща й - А.Ц. А., а ищецът има 1/6 ид. ч. - по наследство. Твърди, че общият наследодател на страните - А.Ц. А.е придобил имота по време на брака му с М.А.а по давност.

Кюстендилският районен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

По делото не се спори, че Ц.А.Ф.и Е.С.Ф.са съпрузи.

От удостоверение за наследници N 10/16.04.2010г., издадено от кмета на с. Горна Гращица, е видно, че Е.С.Ф.е починала на 02.02.1965г. Същата е оставила за свои наследници по закон - Ц.А.Ф.- съпруг, А.Ц. А.- син, В.Ц.А. - дъщеря и В.Ц.А.а - дъщеря.

От удостоверение за наследници N 9/16.04.2010г., издадено от кмета на с. Горна Гращица, е видно, че Ц.А.Ф., починал на 25.06.1973г., е оставил за свои наследници по закон -  А.Ц. А.- син, В.Ц.А. - дъщеря и В.Ц.А.а - дъщеря.

От представения по делото дубликат на удостоверение за сключен граждански брак от 19.01.2010г., издадено от кмета на с. Горна Гращица, община Кюстендил, е видно, че на 25.10.1944г. в с. Горна Гращица, община Кюстендил, А.Ц. А., роден на ***г., и М.Н.Й., родена на ***г., са сключили граждански брак в с. Горна Гращица, община Кюстендил, за което е съставен акт за граждански брак N 12/25.10.1944г.

От представеното по делото заверено копие от препис - извлечение от акт за смърт N 140/01.10.2002г. се установява, че А.Ц. А., роден на ***г., е починал на 01.10.2002г. в гр. Ихтиман, Софийска област.

От завереното копие на удостоверение за наследници N 26/23.04.2009г., издадено от кметския наместник на с. Катрище, община Кюстендил, се установява, че А.Ц. А., починал на 01.10.2002г. в гр. Ихтиман, е оставил за свои наследници по закон - М.Н.А.а - съпруга (починала на 31.07.2008г.), Т.А.А. - дъщеря и Б.А.Ц. - син.

От завереното копие на удостоверение за наследници от 08.09.2008г., издадено от община Ихтиман, се установява, че М.Н.А.а, починала на 31.07.2008г. в гр. Ихтиман, е оставила за свои наследници по закон - Т.А.А. - дъщеря и Б.А.Ц. - син.

От представения по делото препис от протокол на комисия по чл.67 във вр. с чл.87 от ППНИМ, назначена със заповед N 2794/15.09.1956г., е видно, че мястото, което се взема от имот пл. N 222 на Ц.Ф.и се придава към СНС за основно училище - парцел IX - 223, кв. 31, или 527 кв. м. по 2 лв./кв. м. е оценено за сумата от 1.054 лв., паянтовата къща от 328.15 куб. м. е оценена за 4.822 лв. с материалите и за 1.660 лв. - без материалите.

            От представеното по делото позволително за строеж на къща N 1708/28.05.1957г., е видно, че на Ц.А.Ф.от с. Катрище, Кюстендилска околия, е разрешено да построи нова масивна къща върху 50.72 кв. м. в парцел VIII, имот планосн. N 222, кв.31 по регулационния план на с. Катрище, съгласно утвърдения архитектурен план и дадената строителна линия от ОНС - гр. Кюстендил.

            По делото е представен и препис от скица N 748/01.04.1967г., издадена от отдел „Архитектура и благоустройство” към ОНС, на парцел  VIII, имот планосн. N 222, кв.31 по регулационния план на с. Катрище, от която е видно, че същият е записан на Ц.А.Ф., и е обща площ от 1566 кв. м.

            От представения по делото нотариален акт N 5/06.01.1971г., том I, дело N 11/71г. по описа на КНС, за право на собственост върху места, придаващи се по регулация, е видно, че Ц.А.Ф.от с. Катрище е признат за собственик на следните места, придаващи се по регулация към собствения му парцел VIII, имот планосн. N 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, а именно - празно място, състоящо се от 418 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 220, собственост на Х.А.Ф.; празно място, състоящо се от 56 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 216, собственост на Д. Н.Ф.; празно място, състоящо се от 314 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 225, собственост на Д. Н.Ф.; празно място, състоящо се от 33 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 215, собственост на приобретателя Ц.А.Ф..

По делото е прието като доказателство и удостоверение N 43/24.09.1973г., издадено от КРС, с което е удостоверено, че с молба с вх. N 1353/73г. В.Ц.А. и В.Ц.А.а, и двете от с. Катрище, Кюстендилски окръг, са се отказали от наследството, останало им от баща им - Ц.А.Г., б. ж. на с. Катрище, Кюстендилски окръг, починал на 25.06.1973г., който отказ е вписан в специалната книга при съда под N 43/24.09.1973г.

По делото е приет като доказателство заверено копие от препис на нотариален акт  за право на собственост на недвижим имот N 55/01.10.1973г., том II, дело N 555/73г. на нотариус при КРС, с който на основание постановление от м.10.1973г., издадено по обстоятелствена проВ., извършена по нот. дело N 555/73г. и на основание чл.483 ГПК, А.Ц. ***, Кюстендилски окръг, е признат за собственик по давностно владение и наследство на следния недвижим имот, находящ се в с. Катрище, Кюстендилски окръг, а именно - парцел VIII, имот планосн. N 222 в кв.31 по плана на селото, урегулиран, състоящ се от 1566 кв.м., с построена в него къща и стопанска постройка, при съседи: улица, наследници на Х.А., училище и наследници на Д. У..

От представения по делото окончателен договор за прехвърляне на собственост от 19.07.2007г., вписан в СВ под N 73, том II, вх. рег. N 3206/24.07.2007г., се установява, че на 19.07.2007г. между община Кюстендил, представлявана от кмета и   от н-к отдел „ФСО”, в качеството на продавач, и М.Н.А.а чрез пълномощника й - Т.А.А., Т.А.А. и Б.А.Ц., в качеството на купувачи, е сключен на основание чл.15 ал.5 ЗУТ, окончателен договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот, по силата на който община Кюстендил прехвърля на М.Н.А.а чрез пълномощника й - Т.А.А., Т.А.А. и Б.А.Ц., като наследници на А.Ц. ***, представляващи общинска собственост, които се придават към УПИ VIII - 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, община Кюстендил, собственост на купувачите, съгласно нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот N 55/01.10.1973г., том II, дело N 555/73г. на КРС, целият състоящ се от 1640 кв. м., при граници и съседи на имота: от север - УПИ IX - 223, от юг - УПИ XIV - 220, от изток - улица с о. т. 54 - 55, от запад - УПИ XII - 215, за сумата от 2 088 лв.

От представения по делото окончателен договор за прехвърляне на собственост от 23.07.2007г., вписан в СВ под N 72, том II, вх. рег. N 3205/24.07.2007г., се установява, че на 23.07.2007г. между община Кюстендил, представлявана от кмета и   от н-к отдел „ФСО”, в качеството на продавач, и М.Н.А.а чрез пълномощника й - Т.А.А., Т.А.А. и Б.А.Ц., в качеството на купувачи, е сключен на основание чл.15 ал.5 ЗУТ, окончателен договор за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот, по силата на който oбщина Кюстендил прехвърля на М.Н.А.а чрез пълномощника й - Т.А.А., Т.А.А. и Б.А.Ц., като наследници на А.Ц. ***, представляващи общинска собственост, които се придават към УПИ VIII - 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, община Кюстендил, собственост на купувачите, съгласно нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот N 55/01.10.1973г., том II, дело N 555/73г. на КРС, целият състоящ се от 1640 кв. м., при граници и съседи на имота: от север - УПИ IX - 223, от юг - УПИ XIV - 220, от изток - улица с о. т. 54 - 55, от запад - УПИ XII - 215, за сумата от 351 лв.

По делото е представена скица N 232/06.04.2009г., издадена от община Кюстендил, на УПИ VIII - 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, община Кюстендил, от която е видно, че УПИ VIII - 222 е с площ от 2121 кв. м.

От представения по делото нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане N 160/07.08.2007г., том II, рег. N 5507, дело N 147/07г. по описа на нотариус Д.С. - с район на действие - КРС, се установява, че на 07.08.2007г. М.Н.А.а, чрез пълномощника й - Т.А.А., съгласно пълномощно с рег. N 2568/29.06.2007г. на нотариус с рег. N 013 и с район на действие - РС - Ихтиман, от една страна, и от друга страна - Т.А.А., са сключили договор, по силата на който М.Н.А.а, действаща чрез пълномощника си Т.А.А., прехвърля на дъщеря си - Т.А.А. следния свой собствен недвижим имот, а именно - 4/6 ид. ч. от УПИ VIII, имот планосн. N 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, целият с площ от 1640 кв. м., при граници и съседи на имота: улица, УПИ XIX - 222, имот планосн. N 216, УПИ XII - 215, УПИ X - 225 и УПИ IX - 223 - отредено за училище, ведно с 4/6 ид. ч. от изградените в същия парцел - двуетажно масивно жилище и две паянтови сгради, срещу задължението на Т.А.А. да поеме гледането и издръжката на майка си - М.Н.А., при поискване от нея, като й осигури спокоен и нормален живот, докато е жива. В т.2 от  същия договор е уговорено, че М.Н.А.а си запазва правото на ползване и обитаване върху имота, докато е жива.

От приложеното към настоящото дело нотариално дело N 147/07г. по описа на нотариус Д.С. - с район на действие - КРС, е видно, че при сключването на договора от 07.08.2007г. за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт N 160, том II, рег. N 5507, дело N 147/07г., с пълномощно с нотариална заВ. на подписа, положен от М.Н.А.а, с рег. N 013/29.06.2007г. по описа на нотариус Соня Владимирова с район на действие - РС - Ихтиман, М.Н.А.а изрично е упълномощила дъщеря си - Т.А.А. да я представлява от нейно име и за нейна сметка пред нотариус с право да извърши разпоредителна сделка (покупко - продажба, замяна, дарение, прехвърлителна сделка срещу задължение за гледане или доброволна делба), с когото намери за добре, за цена и условия, каквито договори, включително и с правото да договаря сама със себе си, по отношение на идеалните й части от недвижим имот, описан изрично в пълномощното, находящ се в с. Катрище, който е останал в наследство от А.Ц. ***, починал на 01.10.2002г.

В обясненията си пред съда, дадени по реда на чл.176 ал.1 ГПК, ответницата Т.А.А. заявява, че майка й - М.Н.А.а и баща й - А.Ц. А.са построили двуетажната масивна жилищна сграда, находяща се в парцела, в периода 1950 - 1953г. Заявява също така, че до 1950г. са живяли в старата къща, която е била отчуждена за училищен двор и след това е построена новата къща в същия парцел, както и че не й известно имотът да е придобит по наследство от баща й.

По делото в качеството на свидетели са разпитани - П.З.Д., И.С.А., М.И.С. и С.И.Т..

В депозираните пред съда показания св. П.З.Д. заявява, че познава имота, за който й е известно, че е бил собственост на дядо Ц., който е имал три деца - две дъщери - В.и В.и един син - А., както и че част от имота е бил отчужден за училищен двор, като обезщетението за отчуждената част е било платено на дядо Ц.. Посочва също така, че новата къща в имота е построена през 1958г., когато дядо Ц.е бил жив, като в построяването й са участвали както дъщерите му, така и сина му.

В депозираните пред съда показания на св. И.С.А. (първи братовчед на страните по делото) заявява, че познава имота в с. Катрище, за който му  е известно, че е бил собственост на дядо Ц., както и че част от имота, в която се е намирала старата къща, е бил отчужден за училищен двор, като обезщетението за отчуждената част е било платено на дядо Ц.. Посочва, че му е известно от майка му В., че новата къща е била построена през 1958 - 1959г., както и че за построяването й е плащал дядо Ц., а децата му са помагали.

 Св. М.И.С. (вуйчо на страните по делото) заявява пред съда, че познава имота на страните, находящ се в с. Катрище. Посочва, че през 1955г. заминал на работа в Родопите и там работил до 1963г., както и че когато заминал новата къща била построена. Посочва, че това е станало през 1952 - 1953г. Преди това в имота е имало стара паянтова къща. Посочва, че няма преки впечатления от строежа, но му е известно, че  в построяването й са участвали всички, които са живели в старата къща - А.и М., баща му и майка му, както и двете му сестри - В. и В., но не знае кой е купувал материалите за къщата. Заявява, че собственик на имота е бил бащата на А..

Св. С.И.Т. (без родствени отношения със страните по делото) заявява пред съда, че познава имота на страните в с. Катрище, тъй като е родена там и е живяла до 1950 - 1951г., а след като се омъжила отишла да живее в с. Таваличево, но в периода 1952 - 1954г. често е пребивавала в с. Катрище. Известно й е, че в имота е имало стара къща, в която са живели дядо Ц.и баба Е., А.и М., В. и В.. Заявява, че новата къща е построена около 1954г. Посочва, че има преки впечатления от строежа на новата къща, тъй като са били съседи, но не й е известно кой е купувал материалите за къщата, а само че всички, които са живели в старата къща са участвали в строежа на новата къща.

Всички разпитани свидетели са категорични, че т. нар. нова къща е построена в имот, който е бил собственост на дядо Ц.. Ето защо показанията им тази част следва да се кредитират. Те следва да се кредитират и с оглед на това, че кореспондират със събраните по делото писмени доказателства (вж. позволително за строеж на къща N 1708/28.05.1957г., препис от протокол на комисия по чл.67 във вр. с чл.87 от ППНИМ, назначена със заповед N 2794/15.09.1956г., нотариален акт N 5/06.01.1971г., том I, дело N 11/71г. по описа на КНС, за право на собственост върху места, придаващи се по регулация, скица N 748/01.04.1967г., издадена от отдел „Архитектура и благоустройство” към ОНС), от които може да се направи извод, че собственик на процесния парцел е бил Ц.А.Ф..

Предвид обстоятелството, че в показанията на разпитаните по делото свидетели, както и обясненията на Т.А.А., дадени по реда на чл.176 ал.1 ГПК, съществува различие относно годината на построяване на новата къща в процесния имот, съдът намира, че следва да се кредитират показанията на св. Д.и св. А., че новата къща е построена през 1958 - 1959г., тъй като същите кореспондират със събраните по делото писмени доказателства - позволително за строеж на къща N 1708/28.05.1957г. и препис от протокол на комисия по чл.67 във вр. с чл.87 от ППНИМ, назначена със заповед N 2794/15.09.1956г., от които с оглед времето на издаването им следва да се приеме, че строежът й е извършен след 1957г.

При така установените фактически обстоятелства, съдът приема от правна страна следното:

            Решението по допускане на делбата има установително действие относно лицата, имотите и частите на всеки от съделителите. Това налага във фазата по допускане на делбата да бъде установено правото на собственост по отношение на всеки от съделителите върху имотите, чиято делба се иска да бъде допусната по съдебен ред, и частите на всеки от тях в имуществената общност.

            По иска за делба на УПИ VIII - 222, в кв. 31 по действащия план на с. Катрище, област Кюстендилска, одобрен със заповед N 620/619 от 05.07.1940г. на кмета на община Кюстендил, състоящ се от 2121 кв. м., ведно с построената в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда, с РЗП от 56 кв.м., с мазе от 56 кв.м., навес с оградни стени, с РЗП - 32 кв.м., и второстепенна сграда, с РЗП - 24 кв.м.:

Процесният УПИ е придобит от общия наследодател Ц.Ф.. Всички разпитани свидетели са категорични, че т. нар. нова къща е построена в имот, който е бил собственост на дядо Ц.. В подкрепа на този извод са, освен показанията на разпитаните по делото свидетели, така  и събраните по делото писмени доказателства: позволително за строеж на къща N 1708/28.05.1957г., препис от протокол на комисия по чл.67 във вр. с чл.87 от ППНИМ, назначена със заповед N 2794/15.09.1956г., нотариален акт N 5/06.01.1971г., том I, дело N 11/71г. по описа на КНС, за право на собственост върху места, придаващи се по регулация, скица N 748/01.04.1967г., издадена от отдел „Архитектура и благоустройство” към ОНС, в които като собственик на процесния парцел е посочен Ц.А.Ф..

Съдът приема, че имотът е бил индивидуална собственост на Ц.Ф., доколкото по делото не са ангажирани доказателства, че имотът е придобит в режим на обикновена съсобственост със съпругата му Е., както и с оглед на това, че едва със СК от 1968г. (отм.) е въведен задължителен режим на съпружеска имуществена общност, а съпругата му Е. е починала на 02.02.1965г., т. е.  бракът им не е заварен по см. на чл.103 от СК от 1968г. (отм.), за да се приеме, че имотът е придобит като СИО.

От представения и неоспорен от страните нотариален акт N 5/06.01.1971г., том I, дело N 11/71г. по описа на КНС, за право на собственост върху места, придаващи се по регулация, е видно, че Ц.А.Ф.от с. Катрище е признат за собственик на следните места, придаващи се по регулация към собствения му парцел VIII, имот планосн. N 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, а именно - празно място, състоящо се от 418 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 220, собственост на Х.А.Ф.; празно място, състоящо се от 56 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 216, собственост на Д. Н.Ф.; празно място, състоящо се от 314 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 225, собственост на Д. Н.Ф.; празно място, състоящо се от 33 кв. м., представляващо част от имот планосн. N 215, собственост на приобретателя Ц.А.Ф..

В наследственото имущество, освен процесното дворното място, е включена и построената през периода 1958 - 1959г. в имота масивна двуетажна жилищна сграда, която по силата на приращението - чл.92 ЗС е станала собственост на собственика на недвижимия имот - Ц.Ф.. В тази връзка следва да се посочи, че ирелевантно е кой е дал средства за закупуването на материали и кой е участвал в строежа. Съдът вече е изложил по - горе съображения поради каква причина кредитира показанията на  св. Д.и св. А., за годината на построяването й и не следва да ги повтаря отново. С оглед времето на построяването й - 1958-1959г.,  даденото тълкуване с т. 4 от ППВС № 5 от 31.10.1972 г. по гр. д. № 4 от 1972 г., че когато земята е индивидуална собственост на единия съпруг и по време на брака върху нея е построена сграда - самостоятелен обект на собственост, тя е съпружеска имуществена общност, не намира приложение (едва със СК от 1968г. (отм.) е въведен режима на съпружеска имуществена общност, а Е. Ф.а е починала на 02.02.1965г., т. е.  бракът им не е заварен по см. на чл.103 от СК от 1968г. (отм.), за да се приеме, че построената сграда е придобита в режим на СИО).

Построените в процесния имот второстепенна сграда и навес с оградни стени, за които не са събрани доказателства за годината на построяването им, както и дали са законно построени, представляват спомагателни постройки, които нямат самостоятелно значение и те следват собствеността на мястото или сградата, които са предназначени да обслужват, като за тях важи правилото на чл.92 ЗС. (В този смисъл е Тълкувателно решение № 44 от 18.05.1971 г. на ОСГК на ВС).

Със смъртта на общия наследодател Ц.А.Ф., починал на 25.06.1973г., към наследяване по закон, съгласно чл.5 ал.1 ЗН са призовани неговите деца - А.Ц. А.- син,  В.Ц.А. - дъщеря  и В.Ц.А.а - дъщеря.

От удостоверение N 43/24.09.1973г., издадено от КРС, е видно, че в специалната книга при КРС под N 43/24.09.1973г. е вписан отказа от наследството, останало от баща им - Ц.А.Г., б. ж. на с. Катрище, Кюстендилски окръг, починал на 25.06.1973г., който е направен от В.Ц.А. и В.Ц.А.а, и двете от с. Катрище, Кюстендилски окръг, с молба с вх. N 1353/73г.

Тъй като отказът от наследство представлява едностранен писмен формален акт, с който призованият наследник изявява волята да не приеме наследството,  при отказ от наследство частта на отреклия се от наследството уголемява дяловете на останалите наследници, които са приели наследството, от същия ред (арг. от чл.53 ЗН). В случая това е синът на Ц.А.Ф.- А.Ц. А..

Общият наследодател на страните по делото А.Ц. А.по силата на наследствено правоприемство от баща му - Ц.А.Ф.и извършен от В.Ц.А. и В.Ц.А.а валиден отказ от наследство е придобил правото на собственост върху процесните имоти в режим на индивидуална собственост.

Със смъртта му през 2002г. към наследяване по закон са призовани преживялата му съпруга - М.Н.А.а, дъщеря му - Т.А.А. и синът му - Б.А.Ц.. Те са наследили по 1/3 ид. ч. от процесните имоти (съгласно чл.9 ал.1 и чл.5 ал.1 ЗН).

С окончателен договор за прехвърляне на собственост от 19.07.2007г., вписан в СВ под N 73, том II, вх. рег. N 3206/24.07.2007г., и с окончателен договор за прехвърляне на собственост от 23.07.2007г., вписан в СВ под N 72, том II, вх. рег. N 3205/24.07.2007г., между община Кюстендил, представлявана от кмета и от н-к отдел „ФСО”, в качеството на продавач, и М.Н.А.а чрез пълномощника й - Т.А.А., Т.А.А. и Б.А.Ц., в качеството на купувачи, сключени на основание чл.15 ал.5 ЗУТ, е прехвърлено право на собственост върху 485 кв. м., представляващи общинска собственост, които се придават към УПИ VIII - 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, община Кюстендил, собственост на купувачите, както и правото на собственост върху 70 кв. м., представляващи общинска собственост, които се придават към УПИ VIII - 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, община Кюстендил, собственост на купувачите.

С договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт N 160/07.08.2007г., том II, рег. N 5507, дело N 147/07г. по описа на нотариус Д.С. - с район на действие - КРС, М.Н.А.а, чрез пълномощника й - Т.А.А., от една страна, и от друга страна - Т.А.А., е прехвърлила  на дъщеря си - Т.А.А. 4/6 ид. ч. от УПИ VIII, имот планосн. N 222 в кв.31 по плана на с. Катрище, целият с площ от 1640 кв. м., при граници и съседи на имота: улица, УПИ XIX - 222, имот планосн. N 216, УПИ XII - 215, УПИ X - 225 и УПИ IX - 223 - отредено за училище, ведно с 4/6 ид. ч. от изградените в същия парцел - двуетажно масивно жилище и две паянтови сгради, срещу задължението на Т.А.А. да поеме гледането и издръжката на майка си - М.Н.А..

Тази разпоредителна сделка не е породила вещноправно действие за разликата над 2/6 ид. ч. (1/3 ид. ч.) до 4/6 ид. ч. (2/3 ид.ч.) от процесните имоти, тъй като М.Н.А. се е разпоредила с повече права, отколкото тя самата е притежавала (същата се легитимира като собственик на 1/3 ид.ч. на основание наследствено правоприемство от А.Ц. А.), в противоречие с основното правило, че „никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава”.

Ето защо по силата на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт N 160/07.08.2007г., ответницата  Т.А.А. се легитимира като собственик на 2/6 ид. ч. (1/3 ид. ч.) от процесните имоти, а по наследяване по закон от А.Ц. А.- като собственик на 1/3 ид.ч. от тях.

Ищецът Б.А.Ц. се легитимира като собственик на останалата 1/3 ид. ч. от процесните имоти.

Ето защо делбата следва да бъде допусната при посочените по - горе квоти - 1/3 ид. ч. - за Б.А.Ц. и 2/3 ид. ч. - за Т.А.А..

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ДОПУСКА съдебна делба между Б.А.Ц., ЕГН: **********,***, ж. к. „********”, *******, и Т.А.А., ЕГН: **********,*** N ***, на следния недвижим имот: УПИ VIII - 222, в кв. 31 по действащия план на с. Катрище, област Кюстендилска, одобрен със заповед N 620/619 от 05.07.1940г. на кмета на община Кюстендил, състоящ се от 2121 кв. м., празно и застроено място, ведно с построената в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 56 кв.м., с мазе от 56 кв.м., навес с оградни стени, с РЗП - 32 кв.м., и второстепенна сграда, с РЗП - 24 кв.м., при граници и съседи на имота: улица, УПИ XIV - 220, УПИ XII - 215, УПИ X - 225 и УПИ IX - 223, при следните права:

- 1/3 ид. ч. - за Б.А.Ц.;

- 2/3 ид. ч. - за Т.А.А.;

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС - Кюстендил в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: